Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Érdeklődő!

Az Olajág Otthonok ezúton tájékoztatja Önt, mint az Olajág Otthonok személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele iránt érdeklődőt, a hatályos jogszabályok szerint megvalósuló nálunk történő személyes adat kezelésről. Kérjük, hogy olvassa el a tájékoztatót és amennyiben kérdése van, az alábbi elérhetőségen forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz, aki az Olajág Otthonoknál az adatvédelem felelőse.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Olajág Otthonok
Nyilvántartási szám: 00005/2012-001
Székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.
Képviselő: dr. Szirmai Viktor főigazgató
Weblap: www.olajagotthonok.hu

 

Kapcsolattartás:

Telefon: +361 414 3377
E-mail: titkarsag@olajagotthonok.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@olajagotthonok.hu

 

Személyes adatnak tekinthető minden olyan információ, ami alapján Ön azonosítható, vagy ami Önre, mint azonosított személyre vonatkozik, például az Ön egészségi állapotára, anyagi helyzetére vagy családi állapotára, illetve személyes kapcsolataira vonatkozik.
Ön megtekintheti az Olajág Otthonoknál az adatokról vezetett nyilvántartását, ehhez szintén az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat.

Ismerje meg az Önről kezelt adatokat, és azokkal kapcsolatos jogait. Kérjük, nézze át adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat is.

Fontos tudnia, hogy az Olajág Otthonok minden esetben tiszteletben tartja az Ön jogait és megtesz mindent annak érdekében, hogy azok ne sérüljenek az adatkezelések folyamán.

 

Az Önről kezelt adatok, azok célja és jogalapja:

 • Azonosító adatok, jogszabály által előírt információk
  Ránk vonatkozó jogszabályoknak eleget téve, az Olajág Otthonok kezeli a beköltözéshez szükséges kitöltött nyomtatványokon szereplő adatokat, az Önnel való szerződés megkötése érdekében, az Ön részéről felmerült kérdések megválaszolása érdekében, illetve továbbá az Ön megfelelő elhelyezése érdekében.

 

 • Egészségügyi adatok
  Az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok az adatok első rögzítését követően az Olajág Otthonok folyamatos adatkezelése alatt áll, így például amennyiben a beköltözést megelőzően az egészségi állapotában változás történik az Ön által kitöltött nyomtatványokon megadott adatokhoz képest, ezeket az egészségügyi adatait szintén rögzítjük jogszabályi kötelezettségünknek megfelelően, a későbbi szerződéskötést követően nyújtott szolgáltatásunk teljesítéséhez.Az egészségügyi és személyazonosító adat az adatkezelés célját megvalósító feladat ellátásához szükséges mértékben, az adatkezelés megkezdésétől számított 30 évig kezelhető. Az egészségügyi dokumentáció az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentés 50 évig kerül megőrzésre. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel a készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített lelet a felvétel készítésétől számított 30 évig áll megőrzés alatt.

 

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben valamilyen okból nem kerül sor az Olajág Otthonok és Ön közötti szerződéskötésre, és Ön nem járul hozzá a további adatkezeléshez egy későbbi esetleges szerződéskötés céljából, úgy adatait a szerződést meghiúsító ok közlésétől számított 5 év elteltével töröljük.

Az Olajág Otthonokkal megvalósuló szerződéskötés esetén, az adatokat az Ön és Olajág Otthonok között fennálló szerződés megszűnését, illetve az Ön bentlakásának utolsó napját követő 5 évig kezeljük.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Nem kerül sor szerződéskötésre az Olajág Otthonokkal.

 

Az Ön jogai:

 • Tájékoztatás, tiltakozás, helyesbítés, törlés (zárolás), panasz

Önnek joga van a 2016/679/EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) alapján az Olajág Otthonoktól tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, és ezekről másolatot is kérhet. Továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérheti azok helyesbítését, meghatározott esetekben törlését, továbbítását. Továbbá bármikor panasszal élhet, ha személyes adataival kapcsolatban sérelem érte. Az Olajág Otthonok minden elvárható intézkedést megtesz, hogy kérésének kezelése megfelelő módon történjen.

 

A fenti jogainak részletes leírása:

Az Ön hozzáféréshez való joga:
Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz (másolatot kapjon), valamint ahhoz, hogy az Olajág Otthonoktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve ha az nem megadható előre, akkor a számításának módja;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Helyesbítés joga:

Jogszabály értelmében bárki kérheti az Olajág Otthonok által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 • a személyes adatokat az Olajág Otthonokra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Olajág Otthonokra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Olajág Otthonoknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Olajág Otthonok jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Olajág Otthonok rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Olajág Otthonok MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az Ön ilyen kérését. Az adathordozhatóság jogának feltétele az, hogy az adatkezelés automatizált legyen és a jogalapja hozzájárulás vagy szerződés.

 

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. A tiltakozás joga megilleti Önt, ha az adatkezelés az Olajág Otthonok jogos érdeke alapján folyik, azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

 

Visszavonás joga:

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az Olajág Otthonok indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Olajág Otthonok a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha Ön elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha esetleg másként kéri.

Ha az Olajág Otthonok nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Olajág Otthonok minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Olajág Otthonok tájékoztatja e címzettekről.
Kérjük, forduljon kollégánkhoz, hogy segíthessen Önnek a megfelelő válaszokat megadni.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, úgy panaszt tehet a Központnál (1154 Budapest, Bánkút utca 67-69.) a fenti elérhetőségeken, ahol kérését, panaszát bizalmasan kezelik, és Önt emiatt nem éri hátrány. Emellett jogosult közvetlenül az illetékes hatóságnál panaszt tenni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

Ön jogosult az illetékes bíróság előtt is érvényesíteni jogát.

Ez a weboldal is sütiket használ!
A kényelmes böngészési élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A weboldalon megtekintheti az Adatkezelési és Süti Tájékoztatónkat (PDF).
Szükséges:
Az weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik. Ezek nélkül a weboldalt nem lehet megtekinteni.
Statisztikai:
A weboldal statisztikáinak elemzésével tudjuk weboldalunkat hatékonyabbá tenni, hogy a lehető legmagasabb felhasználói élményt nyújtsuk kedves látogatóinknak. Ezért gyűjtünk statisztikai adatokat a Google Analytics segítségével, amely kizárólag az IP címeket tárolja a személyes adatok közül.
Reklámcélú:
Azért települnek ezek a sütik, hogy a felhasználók számára egyedi ajánlatot, és számára releváns, érdeklődési körébe tartozó reklámajánlatokkal tudjuk megcélozni.
Sütik működésének megtekintése Elfogadom